Guro Krempig til Gjerdsvika

skjermbilde_2019-11-03_23_46_05.png

Program

Årsmøte for Adolfbuda SA

Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 8 mars 2017 kl 1900. Møtestad Adolfbuda

Sakliste 

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

2.      Val av møteleiar

Vedtak:

3.      Val av referent

Vedtak:

4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

Vedtak:

5.      Årsmelding

Vedtak:

6.      Rekneskap for 2016

Vedtak:

7.      Val

Styret består av:

Formann:       Paul Endre Sætre.                 Står på valg 2018

Utleige:          Even Gjerde.                          Står på valg 2018

Kasserar:       Roger Møller.                        Står på valg 2017

Sekretær:       Rita Pettersen                       Står på valg 2017

Styremedlem: Benthe Leine                        Står på valg 2017

 Vara: 

Jonny Muren                      Står på valg 2018

Wenche Bjørkeng              Står på valg 2018

Vedtak:

8.      Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 1.mars 2017.

Det vert enkel servering– møt opp for ei stund i triveleg lag med gode innspel til arrangement for 2017!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

Årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 16 mars 2016 kl 1900

Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 16 mars 2016 kl 1900. Møtestad Adolfbuda

Sakliste 

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

2.      Val av møteleiar

Vedtak:

3.      Val av referent

Vedtak:

4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

Vedtak:

5.      Årsmelding

Vedtak:

6.      Rekneskap for 2014

Vedtak:

7.      Val

Styret består av:

Formann:       Paul Endre Sætre.                 Står på valg 2016

Utleige:          Even Gjerde.                          Står på valg 2016

Kasserar:       Roger Møller.                        Står på valg 2017

Sekretær:       Rita Pettersen                       Står på valg 2017

Styremedlem: Benthe Leine                        Står på valg 2017

 Vara: 

Jonny Muren                      Står på valg 2016

Wenche Bjørkeng              Står på valg 2016

Vedtak:

8.      Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 9.mars 2016.

Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda om å melde inn desse timane til Paul Endre Sætre, mob. 91309180, snarast råd.

Det vert enkel servering– møt opp for ei stund i triveleg lag med gode innspel til arrangement for 2016!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

Årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 25 mars 2015 kl 1930

Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 25 mars 2015 kl 1930. Møtestad Adolfbuda

Sakliste 

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

2.      Val av møteleiar

Vedtak: Paul Endre Sætre

3.      Val av referent

Vedtak: Eva Lise Lilleeide

4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

Vedtak: Oddbjørn Husøy, Roger Møller

5.      Årsmelding

Vedtak: Godkjent

6.      Rekneskap for 2014

Vedtak: Godkjent

7.      Val

Det nye styret består av:

Formann:       Paul Endre Sætre.                 Står på valg 2016

Utleige:          Even Gjerde.                          Står på valg 2016

Kasserar:       Roger Møller.                        Står på valg 2017

Sekretær:       Rita Pettersen                       Står på valg 2017

Styremedlem: Benthe Leine                        Står på valg 2017

 Vara: 

Jonny Muren                      Står på valg 2016

Wenche Bjørkeng              Står på valg 2016

 

Vedtak: Godkjent

8.      Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast tirsdag 10.mars 2015.

Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda om å melde inn desse timane til Paul Endre Sætre, mob. 91309180, snarast råd.

Det vert enkel servering– møt opp for ei stund i triveleg lag med gode innspel til arrangement for 2015!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

Nytt Styre for Adolfbuda SA valgt på årsmøtet onsdag 19 mars 2014

 

 Det nye styret består av:

Paul Endre Sætre.                 Tek to nye år. Står på valg 2016

Even Gjerde.                          Tek to nye år. Står på valg 2016

Johanne Gotten Pettersen.    Tek eit nytt år. Står på valg 2015

Sindre Slettestøl                    Står på valg 2015

Eva Lise Hauge                      Ny i styret. Står på valg 2015 

 Vara: 

Jonny Muren                      Tek to nye år 

Wenche Bjørkeng              Tek to nye år

Årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 19 mars 2014 kl 1930

Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 19 mars 2014 kl 1930. Møtestad Adolfbuda

Sakliste 

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste

2.      Val av møteleiar

3.      Val av referent

4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

5.      Årsmelding

6.      Rekneskap for 2013

7.      Val

8.      Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast tirsdag 11.mars 2014.

Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda om å melde inn desse timane til Paul Endre Sætre, mob. 91309180, snarast råd.

Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag med gode innspel til arrangement for 2014!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

Årsmøte Adolfbuda 19 mars 2013

 

Innkalling til årsmøte for Adolfbuda, tirsdag 19 mars kl 1930. Møtestad Adolfbuda

Sakliste 

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste

2.      Val av møteleiar

3.      Val av referent

4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

5.      Årsmelding

6.      Rekneskap for 2012

7.      Val

8.      Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 13.mars 2012.

Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda om å melde inn desse timane til Paul Endre Sætre, mob. 91309180, snarast råd.

Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

Ekstraordinært Årsmøte for Adolfbuda Torsdag 26 april kl 1930

 
Sakliste:

 1.     Godkjenning av innkalling og sakliste

2.     Val av møteleiar

3.     Val av referent

4.     Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

5.     Endring av Adolfbuda sine vedtekter grunna nye reglar for selskap med begrenset ansvar

 Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

 

Gjerdsvika 11. april 2012

Her er forslag til vedtekter for Adolfbuda SA datert 22.04.2012

Vedtekter for Adolfbuda SA.

 § 1.  Selskapets namn er Adolfbuda SA

 § 2. Selskapet hovudkontor og adresse er i Gjerdsvika i Sande kommune.

 § 3. Selskapets formål er å ta vare på bygningar og tilbehør og vidareføre bygda sin sjøbud historikk og samstundes skal  selskapet som eigar og drivar av adolfbuda, sørgje for at buda skal være eit kultursenter  og en møteplass for folk i alle aldrar og for mange slags aktivitetar. Slik skal selskapet halde ved like og  bygge nye sosiale nettverk som fremjar trivsel, busetnad og næringsliv.

 § 4. Kvar medlemmsandel skal koste kr. 1000.- Eigarar av andelar i SA skal kunne opparbeide andelar  gjennom å utføre arbeid for selskapet.  Ordinært årsmøte fastsett kva som til ein kvar tid er gjeldande timesats for slikt arbeid.

 § 5. Det øverste organ i selskapet er ordinært årsmøte. Innkalling til årsmøte skjer med 14 dagars varsel, og ved informasjon på selskapet si internettside, og ved oppslag på Gjerdsvika Samvirkelag.  Saksdokumenta kan leggast ut på selskapet sin internettside. Rett til å møte på årsmøte har alle som er  medlemmer i selskapet. Kvar andelseigar har ei røyst. Årsmøtet gjer vedtak med simpelt fleirtall av dei oppmøtte      medlemmane.

 § 6. Kvart medlem skal ha rett til vedtekne  rabattar  ved leige av Buda. Dersom eit medlem ikkje lenger  ønskjer å være medlem i selskapet,  kan medlemmet krevje å få tilbakebetalt sitt innskudd til pålydande.  Krav om dette skal sendast styre, som har ein frist på ein månad til å foreta tilbakebetaling.        Medlemsandelar  kan overtakast av livsarvingar. Melding om slik overdraging skal gis skrifteleg til  selskapets styre.

 § 7. Selskapet skal ikkje utbetale utbytte på medlemsandelar, overskot i selskapet skal brukast til å oppfylle  selskapets formål etter § 3.

 § 8. Selskapets styre skal ha frå 3 til 5 medlemmer. Det skal veljast 2 vara medlemmer til styret. Styreleiar  velges av årsmøtet. Styreleiar og styremedlemmane vert valt for 2 år av gangen.

 § 9. Dersom selskapet ikkje er revisorpliktig i medhold av norsk lov, kan årsmøtet likevel velje at selskapet sitt rekneskap skal  reviderast. Til revisor kan det da også veljast ein regnskapskyndig person som ikkje   er registrert eller Statsautorisert revisor.

 §10. Det ordinære årsmøtet skal behandle:

         Styrets årsmelding.

         Rekneskap.

         Val av styret og formann til styret.

         Val av revisor dersom årsmøtet bestemmer at det skal velges revisor.

         Øvrige saker som er nevnt i vedtektene.

         Eventuelt.

 §11.  Selskapet tegnes av styrets formann og to styremedlemmer i felleskap.

 §12.  Dersom det viser seg at selskapet ikkje er teneleg for det formål det er oppretta for, skal det kunne  oppløysast. Oppløysing kan skje med meir enn 2/3 fleirtal av medlemmane i ordinært årsmøte.  Dersom ein ikkje ved første gangs avstemming oppnår nødvendig fleirtall, skal det kunne innkallast til ekstraordinært årsmøte der selskapet skal kunne oppløysast dersom meir enn 50% av dei frammøtte medlemmane stemmer for dette.  Ved oppløysing skal all andelskapital tilbakebetalast til medlemmane til pålydande. Overskytande kapital i selskapet skal fordelast til best for bygda. Vedtak om kva som er beste for bygda skjer med minst 50% av dei frammøtte sine stemmer.

 §13.  For alle forhold som ikkje er regulert i disse vedtektene så gjeld bestemmelsane i Samvirkelova.     

 Gjerdsvika 22.04.2012

 

Nytt styre i Adolfbuda valgt 20 mars 2012

Det vart på årsmøtet 20 mars valgt nytt styre i Adolfbuda:

 Det nye styret består av:

Leiar.  

Paul Endre Sætre.                 Tek to nye år

Utleigeansvarleg: 

Even Gjerde.                         Ny i styret

mob: 91719666

Kasserar:  

Johanne Gotten Pettersen.   Ny i styret

Styremedlemmar:

Sindre Slettestøl                 Innvalgt 2011                         

Annbjørg Hageselle            Ny i styret

 Vara: 

Jonny Muren                      Tek to nye år 

Wenche Bjørkeng              Tek to nye år

Årsmøte Adolfbuda 20 mars 2012

Innkalling til årsmøte for Adolfbuda, tirsdag 20 mars kl 1930. Møtestad Adolfbuda

Sakliste

 

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste
2.      Val av møteleiar
3.      Val av referent
4.      Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar
5.      Årsmelding
6.      Rekneskap for 2011
7.      Val
8.      Eventuelt

 Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast torsdag 15.mars 2012.

 Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda om å melde inn desse timane til Paul Endre Sætre, mob. 91309180, snarast råd.

 Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag!

 Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

 

Gjerdsvika 15. februar 2012

Nytt styre i Adolfbuda

Det vart på årsmøtet 22 mars valgt nytt styre i adolfbuda:

 Det nye styret er:

 Leiar.                          Paul Endre Sætre

Utleigeansvarleg:        Jonna-Lise Gjerde

Kasserar:                    Solfrid Møller

Styremedlemmar:       Sindre Slettestøl

                                   Paula Sandanger

 Vara:                         Jonny Muren

                                   Wenche Bjørkeng

Årsmøte Adolfbuda 23.mars

Innkalling til årsmøte i Adolfbuda, tirsdag 23.mars 2010 kl. 1930 på Adolfbuda.

Sakliste

1.     Godkjenning av innkalling og sakliste

2.     Val av møteleiar

3.     Val av referent

4.     Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar

5.     Årsmelding

6.     Rekneskap for 2009

7.     Val

8.     Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast torsdag 18.mars 2010. Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda om å melde inn desse timane til Magne Hjelle mob. 91839284, snarast råd.

Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!
Gjerdsvika 8. mars 2010
 

 

 

Årsmøte Adolfbuda

Tirsdag 24.mars 2009 kl. 1930 på Adolfbuda

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar
5. Årsmelding
6. Rekneskap for 2008
7. Val
8. Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast tirsdag 17.mars 2009.
Styret ber dei som har utført dugnad på Adolfbuda i 2006, 2007 og 2008 om å melde inn desse timane til Magne Hjelle mob. 91839284, snarast råd.

Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!
Gjerdsvika 12. februar 2009

Nytt kjøkken på buda

Etter nyttår har det planlagde arbeidet med å endre og oppgradere kjøkkenet på Adolfbuda starta. Utgangspunktet er at kjøkenet skal bli meir funksjonelt og straumlinjeforma. Med klarare definering av arbeidssoner og betre utstyr på oppvasken, vil truleg brukarane oppleve at kjøkkenet vert enklare å bruke og at servering og opprydding kan skje på ein raskare og betre måte

Servitørar

Adolfbuda søkjer etter servitørar til ulike utleigearrangement gjennom året. Ring eller send SMS til Magne Hjelle på telf. 91839284 dersom du er interessert.

Val til styret i Adolfbuda

Her er styret i Adolfbuda for 2008/2009

Magne Hjelle, formann
Jona-Lise Gjerde, sekretær
Margit B. Gjerde, kasserar
Oddbjørn Husøy, utleigeansvarleg
Paul Endre Sætre

Ny flaggstang på Adolfbuda

Husmorlaget i Gjerdsvika (eller Gjerdsvika Kvinne- og familielag om du vil) har slått på stortromma og sørga for ei staseleg og langstrakt flaggstang ved Adolfbuda. Med flagg til vart det ein pryd for området og ein kan no flagge med skikk ved høvlege tilstellingar.

Styret

Styret i Adolfbuda er for 2007/2008 slik samansett:

Magne Hjelle, formann
Nina Larsen, sekretær
Tore Lillestøl, kasserar
Oddbjørn Husøy, utleigeansvarleg (Telefon 91133650)
Veronica Sungot Hide
………
Annbjørg Hageselle, revisor

Innkalling til Årsmøte i Adolfbuda

Tirsdag 6.mars 2007 kl. 1930 på Adolfbuda

Sakliste

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar
5. Årsmelding
6. Rekneskap for 2006
7. Val
8. Sande Gjestebrygge
9. Eventuelt

Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast søndag 1. mars 2007.
Det vert servert kaffe og kaker – møt opp for ei stund i triveleg lag!

Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt!

Gjerdsvika 31. januar 2007

Trekning loddbok Adolfbuda

13.desember var det trekning av loddboka for Adolfbuda og her er dei heldige vinnarane:

1. Dokke med kle - Kristine Hovlid
2. Popcornmaskin - Britt og Bjarne Gjerde
3. Kaffitraktar - Kjetil Haanes
4. Radiostyrt bil - Terje Hovlid
5. Gåvekort Kappahl - Margit og Mathias Gjerde
6. Div. Tupperwareprodukt- Marny og Jan Berge
7. T-skjorte- Erlend Eide Vike
8. Kvilestol- Are Rabben

12Next