Nytt styre i Fredtun 2020

Anne Margrete Djupvik Hide - leiar
Veronica Bonaa - sekretær
Margit Gjerde - kasserar
Petter J. Gjerde - drift
Dag J. Muren  - utleigeansvarleg (41928588)

Forsamlingshuset Fredtun

Info frå Årsmøte 03.04.19

og konstituert styremøte 07.05.19

Nytt styre

Leiar: Wenche Bjørkeng

Utleige/ nøkkel: Angela Kristin Hauge

Sekretær: Geir Gjerde

Kasserer: Eva-Lise Lilleeide

Styremedlem: Anne Margrete Dybvik Hide

Vara: Clarence Lillestøl, Alv Ottar Folkestad

Utleige: Angela Kristin Hauge: 977 47 955

Saker meldast til: Wenche: fredtun@live.no, 982 48 541

NYE PRISER FOR UTLEIGE AV FREDTUN

LEIGEPRISAR FOR FREDTUN

 Prisane gjeld pr. døgn, når ein vaskar sjølv.

LOKALE SOM LEIGAST

PRIS FOR FOLK

SOM BUR I BYGDA

PRIS FOR

UTABYGDS FOLK

Storesal og veslesal

kr 1000 ,-

kr  1500,-

- ekstra døgn

kr    750,-

kr    900,-

Matsal i kjellar

kr 1000,-

kr  1500,-

- ekstra døgn

kr    750,-

kr    900,-

Kjøken

kr    500,-

kr  1000,-

Heile huset i 2 døgn

- t.d. fredag kveld  til søndag kveld

kr  3000,-

kr  3900,-

Heile huset i 3 døgn

kr  4000,-

kr  4900,-

Enkle samkomer i matsalen inkl. kjøken  (t.d. barnebursdagar).

kr     750,-

kr     750,-

 Ein kan også leige huset MED vask. Det kjem då eit tillegg i prisen i høve faktura frå Vaske A/S (eks. storsal + gang ca. kr 1000,-). Golva – også i gangen - skal då berre kostast godt over.

 Skal avfall etter ei tilstelling takast hand om av Fredtun kjem eit tillegg i prisen på kr 100,-. Hugs å melde frå til styret om at boset står att.

 PRISAR VED OPNE SAMLINGAR FOR BYGDA

ARRANGEMENT

PRIS

MERKNAD

Gravferd og gudsteneste.

kr  1000,-

Betalast av Fellesrådet. Fredtun sørgjer for vask.

Gjer merksam på at leige til t.d. minnestund følgjer leigesatsar som over.

17. mai

kr  1000,-

Beløpet vert trekt frå omsetninga denne dagen. Evt. overskot vert delt mellom Fredtun, korpset og GIL.

Julegrantendinga

kr  1000,-

 

Opne møte, t.d. søndagsskule, korpsøvingar, kristne eller politiske møte, rodemøte,  komitèarb., GIL Trimnemnda, mindre årsmøter o.l.

Friteke husleige

Sjå likevel ”inntekstsgivande samlingar”. Ein gjer sjølv reint etter seg.

Inntektsgivande samlingar

(også loddsal i bygda viss trekninga vert gjort på Fredtun).

15% av brutto omsetnad.

Husleiga for dei ulike lokala som nemnt over gjeld likevel som minimumsbeløp, viss prosenten ikkje strekk til.

 

Leige betalast til Fredtun, ktnr. 3906. 30. 09230,  innan ei veke.

Faktura vert tilsend.