NYE PRISER FOR UTLEIGE AV FREDTUN

LEIGEPRISAR FOR FREDTUN

 Prisane gjeld pr. døgn, når ein vaskar sjølv.

LOKALE SOM LEIGAST

PRIS FOR FOLK

SOM BUR I BYGDA

PRIS FOR

UTABYGDS FOLK

Storesal og veslesal

kr 1000 ,-

kr  1500,-

- ekstra døgn

kr    750,-

kr    900,-

Matsal i kjellar

kr 1000,-

kr  1500,-

- ekstra døgn

kr    750,-

kr    900,-

Kjøken

kr    500,-

kr  1000,-

Heile huset i 2 døgn

- t.d. fredag kveld  til søndag kveld

kr  3000,-

kr  3900,-

Heile huset i 3 døgn

kr  4000,-

kr  4900,-

Enkle samkomer i matsalen inkl. kjøken  (t.d. barnebursdagar).

kr     750,-

kr     750,-

 Ein kan også leige huset MED vask. Det kjem då eit tillegg i prisen i høve faktura frå Vaske A/S (eks. storsal + gang ca. kr 1000,-). Golva – også i gangen - skal då berre kostast godt over.

 Skal avfall etter ei tilstelling takast hand om av Fredtun kjem eit tillegg i prisen på kr 100,-. Hugs å melde frå til styret om at boset står att.

 PRISAR VED OPNE SAMLINGAR FOR BYGDA

ARRANGEMENT

PRIS

MERKNAD

Gravferd og gudsteneste.

kr  1000,-

Betalast av Fellesrådet. Fredtun sørgjer for vask.

Gjer merksam på at leige til t.d. minnestund følgjer leigesatsar som over.

17. mai

kr  1000,-

Beløpet vert trekt frå omsetninga denne dagen. Evt. overskot vert delt mellom Fredtun, korpset og GIL.

Vaske AS vert leigt inn til å vaske.

Julegrantendinga

kr  1000,-

Vaske AS vert leigt inn for å vaske.

Opne møte, t.d. søndagsskule, korpsøvingar, kristne eller politiske møte, rodemøte,  komitèarb., GIL Trimnemnda, mindre årsmøter o.l.

Friteke husleige

Sjå likevel ”inntekstsgivande samlingar”. Ein gjer sjølv reint etter seg.

Inntektsgivande samlingar

(også loddsal i bygda viss trekninga vert gjort på Fredtun).

15% av brutto omsetnad.

Husleiga for dei ulike lokala som nemnt over gjeld likevel som minimumsbeløp, viss prosenten ikkje strekk til.

 

Leige betalast til Fredtun, ktnr. 3906. 30. 09230,  innan ei veke.

Faktura vert tilsend.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09