SPING aktivert for Fredtun

Laste ned Sping appen på telefonen din,og betal med denne på arrangement holdt av Fredtun.
Laste ned Sping appen på telefonen din,og betal med denne på arrangement holdt av Fredtun.
Fredtun – Årsmøte og basar Onsdag 09.mars 2016 kl. 18.00.
fredtun.jpg


Fredtun – Årsmøte og basar

Onsdag 09.mars 2016 kl. 18.00.

 

Det er ikkje meldt inn saker frå medlemane. Saklista vert då slik:

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyrar, referent og 2 personar for underteikning av møteprotokollen.
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Oppgradering El-anlegg, taklys storesalen, nye sikringsboksar
 6. Val av styremedlemar, vara (tek attval), valnemnd og revisor.

 

Val

Det skal veljast 3 faste medlemar, vara (Otto tek attval) og valnemnd.

Kandidatar:

 Annbjørg Hageselle

Roy Muren

Bjarte Slettevoll

Anne Beate Strand

Arnt-Helge Pedersen

Hilde Hestås

 

Rode 3 – frå Arne Værnes t.o.m. Hide står for basaren. 

Mat, loddbok og åresal.

 

Vi ynskjer alle vel møtt til årsmøtet og vonar at så mange som mogleg vil ta del.

 

 • Styret i Fredtun -
Innkalling til årsmøte for Fredtun

Styret har bestemt at årsmøtet for Fredtun vert halde onsdag 09.mars 2016 klokka 18:00 på Fredtun.

Rode tre (frå Arne Værnes t.o.m. Trond Hide) er ansvarleg for basaren. 

Førebels sakliste:

- Godkjenning av innkalling

- Val av ordstyrar og referent

- Årsmelding

- Rekneskap 

- Val av nye styremedlemmar

- Eventuelt (saker ifrå bygda osv.)

 

Dersom nokon i bygda har saker dei vil ta opp til årsmøtet, må det sendast skriftleg til styret innan 24.februar 2016.. Dette kan gjerast enten ved å levere skrivet direkte til leiar (Hans Jakob Sandanger) eller (sekretær Asbjørg Muren Ulvund). Alternativt per e-mail til hans.j.sandanger@tussa.com.

Dersom mail vert nytta, vil ei stadfesting på motteken mail bli sendt på mail/tlf til avsendar.

Fullstendig sakliste vert hengt opp/publisert på butikken tirsdag 01.03.2016, og på www.gjerdsvika.no

Val

Det er i år tre faste medlemar og ein vara som står på val. Desse er: Jonna Lis Gjerde, Margit B.Gjerde, Hans Jakob Sandanger og Otto Sandanger(vara). Valnemnda (Lena Muren, Nikolai Sandanger og Veronica Bonaa) har kome fram til følgjande kandidatar(som er spurde)til styrevalet:

Annbjørg Hageselle

Roy Muren

Bjarte Slettevoll

Anne Beate Strand

Arnt-Helge Pedersen

Hilde Hestås

 

Utanom dei tre som blir valgt inn i styret av desse, vert det på årsmøtet også valgt 3 til valnemnd.

Otto Sandanger har på spørsmål sagt at han kan ta attval som vara.

Dei tre faste medlemane som står på val har meldt at dei ikkje tek attval.

 

Regnskap og årsmelding vert delt ut og lagt fram på årsmøtet.  Sjå baksida her for enkel oversikt over utgifter og inntekter 2015.

 

Vel møtt!

-Styret- 

Årsmøte Fredtun

Onsdag 18. mars 2015, kl. 18:00

Fristen for innmelding av saker gjekk ut 4.mars, og sidan ingen saker kom inn, vert saklista som følgjer:

Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling

 • Val av ordstyrar og referent

 • Årsmelding

 • Rekneskap

 • Val av styremedlemmar, vara og valnemnd

   

Val

Det skal veljast 2 faste medlemmar og ein vara,

+ valnemnd for neste år.

 

Kandidatane er:

Magnar Slettevoll

Jonny Muren

Nikolai Sandanger

Asbjørg Ulvund

Veronica Bonaa

Bodil Slettevoll

Lena Muren

 

Rode 2 ifrå elva og t.o.m. Palmar Gjerde står for basaren, og det vil verte servert mat frå eit rikhaldig bord, samt loddbok og åresalg.

 

Vi ynskjer alle vel møtt til årsmøtet, og vonar at så mange som mogleg av dykk vil kome!

 

- Fredtunstyret-

Fredtun årsmøte 29. januar 2014 kl. 19:00.

 

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • Val av ordstyrer og referent
 • Årsmelding
 • Rekneskap
 • Vedtektsendringar
 • Val
 • Andre årsmøtesaker
 • Eventuelt

Eventuelle saker må vere komne inn til styret innan 19. januar 2014

Styremedlemar som står på val i år: Bjørg Slettevoll, Sveinung Gjerde, Bodvar Husøy og Line Beate Gotten Leikanger.

Valnemnd: Bente Krumsvik, Lena Muren og Clarence Lillestøl

Rode 1, frå Muren til Storelva er arrangør i år.

Loddsalg og kaffi med "någgå attåt"!

Vi ynskjer alle vel møtt til eit triveleg årsmøte og vonar at så mange som mogleg av dykk vil kome!

Styret

 

Musikk kafe på Fredtun 25. Mai Klokken 16:00

Vi har mye på programmet.

Musikk fra Gursken musikk korps med aspiranter og drill jenter.

Gjerdsvika skule kor

Søndagsskule koret

Så blir det sang og spill fra Gjerdsvikas unge talenter.

Utlodning av mange fine gevinster.

Åresalg og loddbok salg

Kaffe og kaker pølser og brus

Hjertelig velkommen til en hyggestund på Fredtun.

 Fredtun - årsmøtet 2013

Årsmøtet på Fredtun var onsdag, 23. januar 2013, kl. 19:00.

 Rode 3, f.o.m. Værnes til Hide arrangerte årsmøtet.

 

Det var eit triveleg møte, og mange møtte.

Årsmelding og rekneskap vart godkjent utan kommentar.

Ombygging av kjøkkenet vart diskutert og det kom inn ymse forslag som styret skulle ta opp til drøfting.

Det kom inn kr 22.065 på årsmøtet.

Tusen takk til dykk alle for den gode støtta de har gjeve oss, både før og no!!!! 

Styret