Innkalling til Årsmøte for Fredtun

Til innbyggjarane i Gjerdsvika

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR FREDTUN

                                            onsdag 1.mars kl. 18

 

                               Mura-roda (Holane til Storelva) arrangerer basaren i år.

 

Førebels sakliste:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Val av ordstyrar og referent
 • Årsmelding
 • Rekneskap
 • Val av nye styremedlemmer
 • Nye utleigeprisar
 • Kva kan vi gjere for å få meir aktivitet på Fredtun?
 • Bør styret vere valnemnd?
 • Eventuelt (innkomne saker)

 

 

Saker må meldast skriftleg og innan 22.02.17 til

 • sekretær Roy Muren (roy.muren@gjerdsvika.com) eller
 • leiar Asbjørg M. Ulvund (asbjorgmu@gmail.com)

 

Fullstendig sakliste vert hengd opp på Coop Marked fredag 24.02.17

 

To faste medlemmer og to vara står på val i år; Magnar slettevoll, Asbjørg M. Ulvund, Johnny Muren (vara) og Otto Sandanger (vara).

 

Følgjande har hittil sagt ja til å stille som kandidatar til nytt styre:

 • Otto Sandanger
 • Clarence Lillestøl
 • Vali Stan
 • Angela Hauge
 • Dag Gjerde

Vi skulle gjerne hatt ei dame til på lista, så om nokon har tips til kandidat som ikkje er spurd vert det motteke med takk.

 

Rekneskap og årsmelding vert lagt fram på årsmøtet. Sjå baksida her for ei enkel oversikt over utgifter og inntekter i 2016.

 

                                                       VEL MØTT!

                                                          - Styret-

reknskap.png

Nytt styre for Fredtun 2017

STYRE 2017

Leiar: Roy Muren  Tlf 918 52 550

Utleige Ansvarleg: Bjarte Slettevoll   Tlf 909 76 808

Rekneskap: Ann-Bjørg Hageselle

Sekretær: Dag Gjerde

Styremedlem: Vali Stan

Vara: Angela Hauge Gjerde og Otto Sandanger

 Revisor: Johanne Gotten Pettersen

Valnemnd 2017: Styret

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE    09.03.2016

INNKALLING: Godkjend

ORDSTYRAR: Magnar Slettevoll

REFERENT: Asbjørg M. Ulvund

UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN: Marit Lillestøl, Wenche Bjørkeng

 

ÅRSMELDING

Opp lesen av leiar Hans-Jakob Sandanger. Ingen merknader til årsmeldinga. Årsmeldinga vart godkjend.

 

REKNESKAP

Opp lesen av leiar Hans-Jakob Sandanger. Ingen spørsmål til rekneskapet. Rekneskapet vert godkjent.

 

SAK: Lys rekkja i storsalen

Det er funne jordfeil på eine lys rekkja i storsalen. Årsmøtet ber det nye styret om å undersøkje kva som må gjerast og kva det vil koste. Årsmøtet ønskjer at den originale lysarmaturen bør bevarast så sant det let seg gjere praktisk og økonomisk. Ein må innhente fagleg ekspertise i saka.

 

VAL

Hans-Jakob Sandanger, Jonna-Lise S. Gjerde og Margit B. Gjerde går ut av styret.

Magnar Slettevoll og Asbjørg M. Ulvund sit eitt år til.

Otto Sandanger vert attvald som varamedlem til styret ved akklamasjon.

Johnny Muren har att eitt år som varamann.

Eva Lise Lilleeide har sagt seg villig til å framleis vere revisor.

 

Desse stiller til val:                Annbjørg Hageselle      

                                                       Roy Muren                       

                                                       Bjarte Slettevoll

                                                       Anne Beate Strand

                                                       Arnt-Helge Pedersen

                                                       Hilde Hestås

 

Desse vart valde til nytt styre (stemmetal i parentesen): Roy Muren (33), Annbjørg Hageselle (30) , Bjarte Slettevoll (18).

Neste års valnemnd vert: Anne-Beate Strand (16), Hilde Hestås (14) og Arnt-Helge Pedersen (12)

 

Roda frå Palmar Gjerde til Hide stod for basaren. Dei hadde laga til eit fint songhefte. Andakt ved Sølvi Sandanger.

Styret i Fredtun 2015:

Styret i Fredtun 2015:

 

Rollene er fordelt slik:

Hans Jakob Sandanger               Styreleiar     (På valg 2016)

Jonna Lise Gjerde                         Nestleiar, + utleigeboka.  (På valg 2016)

Margit Gjerde                                Kasserar          (På valg 2016)

Asbjørg Muren Ulvund             Sekretær          

Magnar Slettevoll                     Styremedlem   

Otto Sandanger,  vara                                                   

Johnny Muren,  vara   

            

Styret i Fredtun 2014:

Det nye styret frå 29.01.2014:

Konstitueringsmøte holdt på Fredtun 06.02.2014 kl 19:00

Rollene vart fordelt slik:

Reidar H. Muren                Styreleiar

Marit Lillestøl                     Nestleiar, + utleigeboka.

                                               Tlf:97790712                 

Margit Gjerde                     Kasserar          (NY)

Jonna Lise Gjerde              Sekretær          (NY)

Hans Jakob Sandanger    Styremedlem  (NY) 

Otto Sandanger,  vara                                 (NY)                     

Ragnar Strand,  vara   

Valnemnd: Anne Gjerde, Roar Gjerde og Hilde Karin Stokseth       

Revisor: Johanne Gotten Pettersen