Vil du bidra i Tynnjaknuten?

Tynnjaknuten er Gjerdsvika sitt eige bygdeblad som kjem ut ein gong i året. Neste utgåve skal vere klar til kulturfestivalen Vindrosà 5. og 6. juni.

Vi vil gjerne ha enno fleire skribenter og bidragsytarar, og oppmoder interesserte til å møte på Kafé Kuling i dag (mandag 15.februar) klokka 20.

Bidrag kan vere artiklar, bilete, historier frå gamle eller nyare dagar, gamle brev o.l.

Er du interessert i å vere med, men ikkje kan møte i dag, kan du ta  kontakt med: Hege tlf 97160235.

 

Nytt styre i Kulturlaget

Styret i Gjerdsvika Kulturlag 2008-2009.

Veronica Bonaa

Jakob Strand

Anne Djuvik

Bente Gjerde

Line-Beate Leikanger Gotten

Hege Stormbringer

Clarence Lillestøl (vara)

Vi er Gjerdsvika Kulturlag

mic.jpg

Gjerdsvika Kulturlag er ein interesseforening for innbyggarane i bygda og har til mål å koordinere og knyte saman interesser knytta til kulturen og kulturskaping i lokalsamfunnet innan laget sitt geografiske virkeområde.

Kulturlaget skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for ei sunn utvikling av kulturen i lokalsamfunnet, samt bidra til å framheve lokalbefolkninga si rolle og verdi overfor samfunn og styresmakter.

Årsmøte for Adolfbuda SA
Innkalling til årsmøte for Adolfbuda SA, Onsdag 6 mars 2019 kl 1900. Møtestad AdolfbudaSakliste  Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar Val av referent Val av to luteigarar til å underskrive årsmøteprotokollen saman med møteleiar Årsmelding Rekneskap for 2018 Val Eventuelt. Utviding av buda.  Forslag til planløysing vert lagt fram på møtet. Dersom ein som luteigar ynskjer å ta opp saker på årsmøtet, må forslag kome styret sin formann i hende seinast onsdag 27 februar 2019. Formann, Paul Endre Sætre: mob. 91309180 Det vert «lett» servering – møt opp for ei stund i triveleg lag! Innkallinga til årsmøtet vert også lagt ut på facebook sida til buda. Adolfbuda - maritim kulturstove Styret i Adolfbuda ynskjer vel møtt! Gjerdsvika 18. februar 2019
19.02.19 13:08
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Boknasild på Adolfbuda Søndag 8 April 2018
Adolfbuda i Gjerdsvika inviterer til årets Boknasildmiddag med mjølkesuppe, Søndag den 8. April 2018 frå kl 1300 til 1600.Et så mykje du orkar for: Vaksen kr. 220,- Barn kr 100,-   Salg av mår & pølser m/brød, brus, kaffi og kaker. Vel møtt til ei smakfull og triveleg stund på Adolfbuda !
NB! Det kan verte anledning til å kjøpe boknasild etter arrangementet. OBS!! Vi har bankterminal.
20.03.18 16:02
ÅRSMØTE FOR FREDTUN04.04.18 KL 1800
Fredtun- Årsmøte og basar Onsdag 04. April kl 1800 Godkjenning av innkalling Val av ordstyrar, referent og 2 for underskriving av årsmøteprotokoll Årsmelding Rekneskap Val av styre og varamedlemmer Valg av valnemd Val av revisor Eventuelt   Saker til årsmøtet må vere formann i hende minst 14 dagar før årsmøtet. Desse kan sendast til: fredtun@live.no   Det er Rode frå nordsida av Storelva og ut til Arne Værnes som arrangerer årsmøte for 2017 i år. Vel møtte   Styret I Fredtun
05.03.18 11:01
 
30.03.17 11:05
Opningstider treningssenter
Kvar dag mellom 06 - 23
27.03.17 23:09